Giới thiệu chung

SỞ NỘI VỤ TỈNH PHÚ YÊN

- Địa chỉ: 02A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Điện thoại: 057.3841429          Fax:057.3842074

- Email: sonv@phuyen.gov.vn   

Lãnh đạo Sở:

- Giám đốc       : Ông Đặng Lê Tiến; ĐT: 057.3843558

- Phó Giám đốc: Ông Phạm Văn Dũng; ĐT: 057.3841230

- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Tấn Tuyến; ĐT: 057.3842418

- Phó Giám đốc: Ông Huỳnh Phước kỹ; ĐT: 057.3601565

- Phó Giám đốc: Ông Phạm Minh Chu; ĐT: 057.3556697