Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nội vụ

Ban hành kèm theo Quyết định số 2188/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Yên