Số/Ký hiệu: 12/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 27/09/2018
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên.
Tải về: Tại đây