Số/Ký hiệu: 09/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 27/09/2018
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất (sau khi trừ chi phí đầu tư hạ tầng, trong đó bao gồm cả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) trên địa bàn xã cho ngân sách xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Tải về: Tại đây