Số/Ký hiệu: 08/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 27/09/2018
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.
Tải về: Tại đây