Danh bạ

Chuyên mục: Giới thiệu | Đăng ngày: 08/03/2017

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ NỘI VỤ PHÚ YÊN

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

I

Ban Giám đốc Sở

1

Võ Đức Thơ

Giám đốc

02573.843558

0988606779

voductho@phuyen.gov.vn

2

Phạm Văn Dũng

Phó Giám đốc

02573.841230

0914736310

phamvandung@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Tấn Tuyến

Phó Giám đốc

02573.842418

01687244966

nguyentantuyen@phuyen.gov.vn

II

Văn Phòng, ĐT: 02573.841429

1

Bùi Trọng Lân

Chánh Văn phòng

02573.843076

0914139449

buitronglan@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Quảng

P. chánh văn phòng

02573.841429

0946525775

nguyenngocquang@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hạ

Kế Toán trưởng

02573.843076

0986852212

nguyenthiha@phuyen.gov.vn

4

Trần Thế Hưng

Chuyên Viên

02573.841429

0914254452

tranthehung@phuyen.gov.vn

5

Lê Khắc Tình

Chuyên Viên

02573.841429

0986778635

lekhactinh@phuyen.gov.vn

6

Trần Thị Ái Ly

Chuyên Viên

02573.841429

01683022023

tranthiaily@phuyen.gov.vn

7

Lê Thị Thủy

Cán sự

02573.841429

01236907747

lethithuy@phuyen.gov.vn

8

Đào Thị Thu Nguyệt

Cán sự

02573.841429

0918955435

daothithunguyen@phuyen.gov.vn

9

Trần Văn Hậu

Lái xe

02573.841429

0905171655

 

10

Nguyễn Vượng

Lái xe

02573.841429

0978218623

 

11

Lê Thị Thúy

Nhân viên phục vụ

 

01677978658

 

12

Trần Bá Lễ

Bảo Vệ

 

01699413241

 

III

Thanh tra Sở, ĐT: 02573.842733 

1

Đặng Văn Nhiên

Chánh Thanh tra

02573.842733

0905221108

dangvannhien@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thiện Thuật

Chuyên Viên

02573.842733

0918117897

nguyenthienthuat@phuyen.gov.vn

3

Ngô Thị Thúy Ái

Chuyên Viên

02573.842733

0984890303

ngothithuyai@phuyen.gov.vn

4

Trịnh Xuân Đãm

Chuyên Viên

02573.842733

0903012807

trinhxuandam@phuyen.gov.vn

IV

Phòng Tổ chức, Công chức, Viên chức, ĐT: 02573.843852 - 3.842530

1

Lê Tuấn

Trưởng P.TCCCVC

02573.843852

0905235016

letuan@phuyen.gov.vn

2

Trần Văn Nhiên

Phó trưởng P.TCCCVC

02573.843852

0945297575

tranvannhien@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Quốc Thường

Phó trưởng P.TCCCVC

02573.842530

0987337754

nguyenquocthuong@phuyen.gov.vn

4

Vương Thị Thúy Linh

Chuyên Viên

02573.843852

0918162959

vuongthithuylinh@phuyen.gov.vn

5

Trịnh Thị Huỳnh Hân

Chuyên Viên

02573.843852

0977326005

trinhthihuynhhan@phuyen.gov.vn

6

Huỳnh Thị Thu Phượng

Chuyên Viên

02573.843852

01656160236

huynhthithuphuong@phuyen.gov.vn

7

Huỳnh Nhất Long

Chuyên Viên

02573.843852

 

huynhnhatlong@phuyen.gov.vn

8

Vũ Thị Thái Hòa

Chuyên Viên

02573.843852

0989274471 

vuthithaihoa@phuyen.gov.vn

9

Trần Thị Diệu

Chuyên Viên

02573.842530

0905572729

tranthidieu@phuyen.gov.vn

10

Lê Thị Kim Thảo

Chuyên Viên

02573.841429

0984443476

lethikimthao@phuyen.gov.vn

V

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, ĐT: 02573.841040

1

Nguyễn Đình Trung

Trưởng P.XDCQ&CTTN

02573.841040

0905224002

nguyendinhtrung@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Tiến Dũng

Phó P.XDCQ&CTTN

02573.841040

0913451792

nguyentiendung@phuyen.gov.vn

3

Võ Nguyên

Phó P.XDCQ&CTTN

02573.842530

0918956234

vonguyen@phuyen.gov.vn

4

Phạm Thị Tố Nga

Chuyên Viên

02573.842530

0905157877

phamthitonga@phuyen.gov.vn

5

Trần Hồng Khiêm

Chuyên Viên

02573.841040

0924573750

tranhongkhiem@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thị Cẩm Giang

Cán sự

02573.841040

0919468179

nguyenthicamgiang@phuyen.gov.vn

VI

Phòng Cải cách hành chính, ĐT: 02573.842954

1

Nguyễn Thị Thanh Thu

Trưởng P.CCHC

02573.842954

0916528488

nguyenthithanhthu77@phuyen.gov.vn

2

Bùi Văn Nam

Phó trưởng P.CCHC

02573.841040

0905094380

buivannam@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Kim Hồng

Chuyên Viên

02573.842954

0919015948

nguyenkimhong@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Đức Huy

Chuyên Viên

02573.842954

0905553848

nguyenduchuy@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Kim Chi

Chuyên Viên

02573.842954

0989789151

nguyenthikimchi90@phuyen.gov.vn

VII

Ban Tôn Giáo, ĐT: 02573.843078

1

Huỳnh Phước Kỷ

Phó GĐ, Trưởng ban

02573.601565

0913445644

huynhphuocky@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Uyên

Phó Trưởng ban

02573.601566

0914784135

nguyenngocuyen@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Hòa Phương

Phó Trưởng ban

02573.843078

01683779759

nguyenhoaphuong@phuyen.gov.vn

4

Hồ Văn Lai

Trưởng P. HC-TH

02573.553387

0974646388

hovanlai@phuyen.gov.vn

5

Lê Ngọc Trung

Trưởng P. NV

02573.601041

0905216688

lengoctrung@phuyen.gov.vn

6

Võ Trịnh Thu Hiền

Phó trưởng P. HC-TH

02573.843078

0987924849

votrinhthuhien@phuyen.gov.vn

7

Tạ Trung Lân

Phó trưởng P. NV

02573.601041

0933246957

tatrunglan@phuyen.gov.vn

8

Phạm Lê Bích Phụng

Kế Toán

02573.843076

0912040442

phamlebichphung@phuyen.gov.vn

9

Nguyễn Thị Hạnh Dung

Chuyên Viên

02573.843078

0909755739

nguyenthihanhdung@phuyen.gov.vn

10

Võ Thị Mỹ Linh

Chuyên Viên

02573.601041

0947779967

vothimylinh@phuyen.gov.vn

11

Nguyễn Trần Thu Hương

Cán sự

02573.843078

01267286641

nguyenthithuhuong@phuyen.gov.vn

12

Phan Tấn Tiến

Lái xe

02573.843078

0914140334

 

13

Phạm Thị Thu Thủy

NV phục vụ

02573.843078

01245047726

 

14

Nguyễn Phú

Bảo Vệ

02573.843078

01206138747

 

VIII

Ban Thi đua - Khen thưởng, ĐT: 02573.843322

1

Phạm Minh Chu

Phó GĐ, Trưởng Ban

02573.556697

0983852427

phamminhchu@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Vũ Lộc

Phó trưởng ban

02573.843239

0983134950

nguyenvuloc@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hồng Hiệp

Phó trưởng ban

02573.843062

0974093232

nguyenthihonghiep@phuyen.gov.vn

4

Trần Văn Khải

Trưởng P. NV

02573.843323

0903556613

tranvankhai@phuyen.gov.vn

5

Trần Bá Phùng

Phó Trưởng P. NV

02573.823412

0979760737

tranbaphung@phuyen.gov.vn

6

Trần Thúy Hằng

Chuyên Viên

02573.823412

0916254749

tranthuyhang@phuyen.gov.vn

7

Lê Thanh Triệu

Chuyên Viên

02573.823412

0906595913

lethanhtrieu@phuyen.gov.vn

8

Phan Thị Thanh Hà

Chuyên Viên

02573.843323

0935670707

phanthithanhha@phuyen.gov.vn

9

Nguyễn Thị Ái Trinh

Cán sự

02573.843323

0935020938

nguyenthiaitrinh@phuyen.gov.vn

10

Kim Thị Minh Nguyệt

Chuyên Viên

02573.843322

01206021846

kimthiminhnguyet@phuyen.gov.vn

11

Ngô Văn Minh

Kế Toán

02573.843322

0906451282

ngovanminh@phuyen.gov.vn

IX

Chi cục Văn thư - Lưu trữ,   ĐT: 02573.838377

1

Đặng Thị Nhung

Phó phụ trách Chi cục

02573.552141

01655236619

dangthinhung@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Phúng

Phó Chi cục

02573.556373

0935220376

nguyenphung@phuyen.gov.vn

3

Đào Thái Phong

Kế Toán

02573.838377

0905790123

daothaiphong@phuyen.gov.vn

4

Mạnh Thị Mỹ Dung

Chuyên viên

02573.838377

01214506361

machthimydung@phuyen.gov.vn

5

Phạm Thị Minh Nguyệt

Lưu trữ viên

02573.838377

0978867207

phamthiminhnguyet@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thị Phương Nhung

Lưu trữ viên

02573.838377

0905754519

nnguyenthiphuongnhung@phuyen.gov.vn

7

Phạm Duy Nhất

Chuyên Viên

02573.838377

0984772412

phamduynhat@phuyen.gov.vn

8

Bùi Thị Phương Hoa

Lưu trữ viên

02573.838377

01654530096

buithiphuonghoa@phuyen.gov.vn

9

Nguyễn Thị Kim Chi

Lưu trữ viên

02573.838377

0988314991

nguyenthikimchi@phuyen.gov.vn

10

Nguyễn Thị Thu Hương

Lưu trữ viên

02573.838377

0983820234

nguyenthithuhuong@phuyen.gov.vn

11

Ngô Đức Tùng

Lưu trữ viên

02573.838377

0985414664

ngoductung@phuyen.gov.vn

12

Đặng Thị Vương

Lưu trữ viên

02573.838377

01213688950

dangthivuong@phuyen.gov.vn

 


Các tin cùng chuyên mục: