Danh bạ

Chuyên mục: Giới thiệu | Đăng ngày: 08/03/2017

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ NỘI VỤ PHÚ YÊN

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

I

Ban Giám đốc Sở

1

Đặng Lê Tiến

Giám đốc

0573.843558

0903529944

dltien-sonv@phuyen.gov.vn

2

Phạm Văn Dũng

Phó Giám đốc

0573.841230

0914736310

pvdung-sonv@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Tấn Tuyến

Phó Giám đốc

0573.842418

01687244966

nttuyen-sonv@phuyen.gov.vn

II

Văn Phòng, ĐT: 0573.841429

1

Bùi Trọng Lân

Chánh Văn phòng

0573.843076

0914139449

btlan-sonv@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Quảng

P. chánh văn phòng

0573.841429

0946525775

nnquang-sonv@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hạ

Kế Toán trưởng

0573.843076

0986852212

ntha-sonv@phuyen.gov.vn

4

Trần Thế Hưng

Chuyên Viên

0573.841429

0914254452

tthung-sonv@phuyen.gov.vn

5

Lê Khắc Tình

Chuyên Viên

0573.841429

0986778635

lktinh-sonv@phuyen.gov.vn

6

Trần Thị Ái Ly

Chuyên Viên

0573.841429

01683022023

ntaly-sonv@phuyen.gov.vn

7

Lê Thị Thủy

Cán sự

0573.841429

01236907747

ltthuy-sonv@phuyen.gov.vn

8

Đào Thị Thu Nguyệt

Cán sự

0573.841429

0918955435

dttnguyet-sonv@phuyen.gov.vn

9

Trần Văn Hậu

Lái xe

0573.841429

0905171655

tvhau@phuyen.gov.vn

10

Nguyễn Vượng

Lái xe

0573.841429

0978218623

nvuong-sonv@phuyen.gov.vn

11

Lê Thị Thúy

Nhân viên phục vụ

 

01677978658

ltthuy1-sonv@phuyen.gov.vn

12

Trần Bá Lễ

Bảo Vệ

 

01699413241

tble-sonv@phuyen.gov.vn

III

Thanh tra Sở, ĐT: 0573.842733

1

Đặng Văn Nhiên

Chánh Thanh tra

0573.842733

0905221108

dvnhien-sonv@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Trần Thi

Chuyên Viên

0573.842733

0918117897

ntthi-sonv@phuyen.gov.vn

3

Ngô Thị Thúy Ái

Chuyên Viên

0573.842733

0984890303

nttai-sonv@phuyen.gov.vn

4

Trịnh Xuân Đãm

Chuyên Viên

0573.842733

0903012807

txdam-sonv@phuyen.gov.vn

IV

Phòng Công chức Viên chức, ĐT: 0573.843852

1

Lê Tuấn

Trưởng P.CCVC

0573.843852

0905235016

ltuan-sonv@phuyen.gov.vn

2

Trần Văn Nhiên

Phó trưởng P.CCVC

0573.843852

0945297575

tvnhien-sonv@phuyen.gov.vn

3

Vũ Thị Thái Hòa

Chuyên Viên

0573.843852

0989274471

vtthoa-sonv@phuyen.gov.vn

4

Vương Thị Thúy Linh

Chuyên Viên

0573.843852

0918162959

vttlinh-sonv@phuyen.gov.vn

5

Trịnh Thị Huỳnh Hân

Chuyên Viên

0573.843852

0977326005

tthhan-sonv@phuyen.gov.vn

6

Huỳnh Thị Thu Phượng

Chuyên Viên

0573.843852

01656160236

httphuong-sonv@phuyen.gov.vn

7

Nguyễn Thiện Thuật

Chuyên Viên

0573.843852

0913400379

ntthuat-sonv@phuyen.gov.vn

8

Huỳnh Nhất Long

Chuyên Viên

0573.843852

 

hnlong-sonv@phuyen.gov.vn

V

Tổ chức Biên chế và Tổ chức Phi Chính Phủ,  ĐT: 0573.842530

1

Nguyễn Quốc Thường

Phó trưởng P.TCBC&TCPCP

0573.842530

0987337754

nqthuong-sonv@phuyen.gov.vn

2

Trần Thị Diệu

Chuyên Viên

0573.842530

0905572729

ttdieu-sonv@phuyen.gov.vn

3

Lê Thị Kim Thảo

Chuyên Viên

0573.841429

0984443476

ltkthao-sonv@phuyen.gov.vn

VI

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, ĐT: 0573.841040

1

Nguyễn Đình Trung

Trưởng P.XDCQ&CTTN

0573.841040

0905224002

ndtrung-sonv@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Tiến Dũng

Phó P.XDCQ&CTTN

0573.841040

0913451792

ntdung-sonv@phuyen.gov.vn

3

Võ Nguyên

Phó P.XDCQ&CTTN

0573.842530

0918956234

vnguyen-sonv@phuyen.gov.vn

4

Phạm Thị Tố Nga

Chuyên Viên

0573.842530

0905157877

pttnga-sonv@phuyen.gov.vn

5

Trần Hồng Khiêm

Chuyên Viên

0573.841040

0924573750

thkhiem-sonv@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thị Cẩm Giang

Cán sự

0573.841040

0919468179

ntcgiang-sonv@phuyen.gov.vn

VII

Phòng Cải cách hành chính, ĐT: 0573.842954

1

Nguyễn Thị Thanh Thu

Trưởng P.CCHC

0573.842954

0916528488

nttthu-sonv@phuyen.gov.vn

2

Bùi Văn Nam

Phó trưởng P.CCHC

0573.841040

0905094380

bvnam-sonv@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Kim Hồng

Chuyên Viên

0573.842954

0919015948

nkhong-sonv@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Đức Huy

Chuyên Viên

0573.842954

0905553848

ndhuy-sonv@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Kim Chi

Chuyên Viên

0573.842954

0989789151

ntkchi-sonv@phuyen.gov.vn

VIII

Ban Tôn Giáo, ĐT: 0573.843078

1

Huỳnh Phước Kỷ

Phó GĐ, Trưởng ban

0573.601565

0913445644

hpdung-sonv@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Uyên

Phó Trưởng ban

0573.601566

0914784135

nguyen-sonv@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Hòa Phương

Phó Trưởng ban

0573.843078

01683779759

nhphuong-sonv@phuyen.gov.vn

4

Hồ Văn Lai

Trưởng P. NV2

0573.553387

0974646388

hvlai-sonv@phuyen.gov.vn

5

Lê Ngọc Trung

Trưởng P. NV1

0573.601041

0905216688

lntrung-sonv@phuyen.gov.vn

6

Võ Trịnh Thu Hiền

Phó trưởng P. HC-TH

0573.843078

0987924849

vtthien-sonv@phuyen.gov.vn

7

Tạ Trung Lân

Phó trưởng P. NV1

0573.601041

0933246957

ttlan-sonv@phuyen.gov.vn

8

Phạm Lê Bích Phụng

Kế Toán

0573.843076

0912040442

plbphung-sonv@phuyen.gov.vn

9

Nguyễn Thị Hạnh Dung

Chuyên Viên

0573.843078

0909755739

nthdung-sonv@phuyen.gov.vn

10

Võ Thị Mỹ Linh

Chuyên Viên

0573.601041

0947779967

vtmlinh-sonv@phuyen.gov.vn

11

Nguyễn Trần Thu Hương

Cán sự

0573.843078

01267286641

ntthuong-sonv@phuyen.gov.vn

12

Phan Tấn Tiến

Lái xe

0573.843078

0914140334

ptttien-sonv@phuyen.gov.vn

13

Phạm Thị Thu Thủy

NV phục vụ

0573.843078

01245047726

pttthuy-sonv@phuyen.gov.vn

14

Nguyễn Phú

Bảo Vệ

0573.843078

01206138747

nphu-sonv@phuyen.gov.vn

IX

Ban Thi đua - Khen thưởng, ĐT: 0573.843322

1

Phạm Minh Chu

Phó GĐ, Trưởng Ban

0573.556697

0983852427

pmchu-sonv@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Vụ Lộc

Phó trưởng ban

0573.843239

0983134950

nvloc-sonv@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hồng Hiệp

Phó trưởng ban

0573.843062

0974093232

nthhiep-sonv@phuyen.gov.vn

4

Trần Văn Khải

Trưởng P. NV2

0573.843323

0903556613

tvkhai-sonv@phuyen.gov.vn

5

Trần Bá Phùng

Phó Trưởng P. NV1

0573.823412

0979760737

tbphung-sonv@phuyen.gov.vn

6

Trần Thúy Hằng

Chuyên Viên

0573.823412

0916254749

tthang-sonv@phuyen.gov.vn

7

Lê Thanh Triệu

Chuyên Viên

0573.823412

0906595913

lttrieu-sonv@phuyen.gov.vn

8

Huỳnh Công Điện

Cán sự

0573.823412

0905489411

hcdien-sonv@phuyen.gov.vn

9

Phan Thị Thanh Hà

Chuyên Viên

0573.843323

0935670707

pttha-sonv@phuyen.gov.vn

10

Nguyễn Thị Ái Trinh

Cán sự

0573.843323

0935020938

ntatrinh-sonv@phuyen.gov.vn

11

Kim Thị Minh Nguyệt

Chuyên Viên

0573.843322

01206021846

ktmnguyet-sonv@phuyen.gov.vn

12

Ngô Văn Minh

Kế Toán

0573.843322

0906451282

nvminh-sonv@phuyen.gov.vn

X

Chi cục Văn thư - Lưu trữ,   ĐT: 0573.838377

1

Đặng Thị Nhung

Phó phụ trách Chi cục

0573.552141

01655236619

dtnhung-sonv@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Phúng

Phó Chi cục

0573.556373

0935220376

nphung-sonv@phuyen.gov.vn

3

Đào Thái Phong

Kế Toán

0573.838377

0905790123

dtphong-sonv@phuyen.gov.vn

4

Mạnh Thị Mỹ Dung

Lưu trữ viên

0573.838377

01214506361

mtmdung-sonv@phuyen.gov.vn

5

Phạm Thị Minh Nguyệt

Lưu trữ viên

0573.838377

0978867207

ptmnguyet-sonv@phuyen.gov.vn

6

Lê Thị Ngân

Lưu trữ viên

0573.838377

01266725333

ltngan-sonv@phuyen.gov.vn

7

Nguyễn Thị Phương Nhung

Lưu trữ viên

0573.838377

0905754519

ntpnhung-sonv@phuyen.gov.vn

8

Phạm Duy Nhất

Chuyên Viên

0573.838377

0984772412

pdnhat-sonv@phuyen.gov.vn

9

Bùi Thị Phương Hoa

Lưu trữ viên

0573.838377

01654530096

btphoa-sonv@phuyen.gov.vn

10

Nguyễn Thị Kim Chi

Lưu trữ viên

0573.838377

0988314991

ntkchi-sonv@phuyen.gov.vn

11

Nguyễn Thị Thu Hương

Lưu trữ viên

0573.838377

0983820234

ntthuong-sonv@phuyen.gov.vn

12

Ngô Đức Tùng

Lưu trữ viên

0573.838377

0985414664

ndtung-sonv@phuyen.gov.vn

13

Đặng Thị Vương

Lưu trữ viên

0573.838377

01213688950

dtvuong-sonv@phuyen.gov.vn

 


Các tin cùng chuyên mục: