Hình ảnh hoạt động
Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0903.529.944
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733