Góp ý dự thảo
Dự thảo Kết quả đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 đối với cơ quan, đơn vị, địa phương
Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về xử lý quy phạm trong giải quyết hồ sơ TTHC của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Dự thảo quyết định và Quy định về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Góp ý dự thảo Chính sách thu hút nhân lực có trình độ cao và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học
Góp ý dự thảo sửa đổi Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nức tỉnh Phú Yên theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh Phú Yên
Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
Góp ý dự thảo Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo hàng quý của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố
Góp ý Dự thảo Quyết định Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Dự thảo Quyết định Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu các cơ quan, tổ chức của Trung ương, các đơn vị thành viên của các tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty nhà nước được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc ở cấp tỉnh; Doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0903.529.944
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long