Góp ý dự thảo
Dự thảo Quyết địnhBan hành quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và người quản lý doanh nghiệp
Dự thảo thành lập trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên và mô hình tổ chức trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện
Góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết thay thế nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND
Dự thảo Đề án Số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên Giai đoạn 2018 - 2023 (tài liệu từ năm 1969 - 2009)
Dự thảo Kế hoạch Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện chính sách thu hút, sử dụng trí thức; chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo ngoài nước
Dự thảo Kết quả đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 đối với cơ quan, đơn vị, địa phương
Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về xử lý quy phạm trong giải quyết hồ sơ TTHC của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Dự thảo quyết định và Quy định về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Góp ý dự thảo Chính sách thu hút nhân lực có trình độ cao và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0988.606.779 - 0257.3.506345
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long