Góp ý dự thảo
Góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số CCHC của UBND cấp huyện, cấp xã.
Góp ý Dự thảo Bộ chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành.
Góp ý dự thảo Đề án số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên giai đoạn 2020 - 2024 (tài liệu từ năm 1969 - 2009)
Góp ý dự thảo Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Phú Yên năm 2019
V/v thực hiện giám sát, kiểm tra kết quả chọn mẫu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019.
Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư
Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019
Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm PVHCC tỉnh.
Góp ý Dự thảo Đề án nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Phú Yên đến năm 2020, định hướng đến 2025.
Góp ý dự thảo Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh Phú Yên.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0988.606.779 - 0257.3.506345
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long